શનિવાર, 28 એપ્રિલ, 2012

Vegetable's & Fruits names

Vegetable's name  શાકભાજીના નામ 
Cabbage : કેબેજ : કોબીજ  Ginger : જિંજર  : આદુ 
Potato : પોટેટો : બટાટા  Garlic : ગારલિક  : લસણ 
Tomato : ટોમેટો   : ટામેટા  Onion : ઓનિયન  : ડુંગળી 
Carrot : કેરટ  : ગાજર  Cauliflower : કોલીફ્લાવર  : ફુલાવર 
Brinjal : બ્રિંજલ  : રીંગણ  Corinder : કોરિન્ડર  : લીલાધાણા 
Pumpkin : પંપકીન : કોળું  Lady's finger : લેડીઝ ફીંગર  : ભીંડો 
Vatches : વેચિસ  : ગુવાર  Sweet potato : સ્વીટ પોટેટો  : શક્કરિયું 
Gourd : ગોઅર્ડ  : દૂધી   Chilly : ચિલી : મરચું 
Yam : યેમ  : રતાળું  Leaves : લીવ્ઝ  : કોથમીર 
Spinach : સ્પિનિચ  : પાલક Bitter Gourd : બિટર ગોઅર્ડ  :  કારેલું
Radish  : રેડિશ  : મૂળો  Fenugreek : ફેનુગ્રીક  : મેથી 
Fruits name  ફળોના નામ 
Apple   : એપલ  : સફરજન  Grapes  : ગ્રેપ્સ  : દ્રાક્ષ 
Banana  : બનાના   : કેળું  Berry  : બેરી  : બોર 
Lemon  : લેમન : લીંબુ   Pineapple   : પાઇનેપલ  : અનાનાસ 
Guava  : ગ્વાવા  : જામફળ  Sugarcane : સુગરકેઇન  : શેરડી 
Fig  : ફીગ  : અંજીર  Mulberries  : મલ્બેરીઝ  : શેતુર 
Mango  : મેંગો  : કેરી  Chickoo  : ચીકુ : ચીકુ
Orange  : ઑરેંજ  : નારંગી  Papaya  : પપાયા  : પપૈયું 
Watermelon  : વૉટરમેલન  : તડબૂચ  Jack- fruit  : જેકફ્રુટ  : ફણસ 
Rose -apple  : રોઝએપલ  : જાંબુ  Wood apple  : વુડ એપલ   : કોઠું 
Coconut : કોકોનટ  : નાળિયેર Custard apple  : કસ્ટર્ડ એપલ  : સીતાફળ
Amaranth : એમરેન્થ  : આમળાં  Sweet melon : સ્વીટ મેલન  : શક્કરટેટી            

ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો