શનિવાર, 28 એપ્રિલ, 2012

विरोधी शब्दो

  विरोधी शब्दो  
      आगे            × पीछे     दिन   × रात 
    धरती   × अंबर      दोष   × गुण 
     बडा   × छोटा      हार   × जीत 
     ऊंचा   × नीचा     आज   × कल 
     शांति   × अशांति      हिंसा   × अहिंसा 
    सच्चा   × झुठा    उजियारा   × अंधेरा 
     पास   × दूर     मूल्य   × अमूल्य 
     छोटा   × बडा    अधिक   × कम 
      नेक   × बुरा    सम्मान   × अपमान 
    लम्बा   × नाटा     नाराज   × राजी 
    कच्चा   × पक्का     जन्म   × मृत्यु 
     गरीब   × अमीर     विधवा   × सधवा 
      प्रश्न   × उत्तर     दोस्त   × दुश्मन 
     रुचि   × अरुचि     ऊपर   × नीचे 
   आजादी   × गुलामी     सफल   × असफल 
     देश   × परदेश     अपना   × पराया 
     सोना   × जागना     चलना   × रुकना 
     खुश   × नाखुश     प्रसन्न   × अप्रसन्न 
     प्रेम   × तिरस्कार      अंदर   × बहार 
     भला   × बुरा     समर्थ   × असमर्थ 
    कडवा   × मीठा     समझ   × असमझ 
    निर्मल   × मलीन     भलाई   × बुराई 
   बचपन   × बुढापा      सूखा   × गीला 
  स्वच्छता   × अस्वच्छता     बदबू   × खुश्बू 
जय   × पराजय       सुख   × दु:ख 
    धरती     × आसमान      पतला   × मोटा 
   उपस्थित   × अनुपस्थित    समझदार   × नासमझ 
    उचित   × अनुचित    आवश्यक   × अनावश्यक 
     बाहर   × भीतर    जिम्मेदार   × गैरजिम्मेदार 
     समर्थ   × असमर्थ   स्वीकार   × अस्वीकार 
     प्रशंसा   × निन्दा  प्रसन्न   × अप्रसन्न 
      सूखा   × गीला  जय   × पराजय 
      आगे   × पीछे      धरती     × आसमान 
     भलाई   × बुराई       सुख   × दु:ख 
      जीत   × हार       हर्ष   × शोक 
      गॉव   × शहर      समता   × विसमता 
     आदर   × अनादर       दिन    × रात 
     शुध्ध   × अशुध्ध      पतला   × मोटा 
       धूप   × छॉव      जिन्दा   × मुर्दा 
       विष   × अमृत       कडवा   × मीठा 
       दूर    × नजदीक      निर्मल   × मलीन 
     कच्चा   × पक्का     बचपन   × बुढापा 
   अकाट्य    × काट्य   स्वच्छता   × अस्वच्छता
   स्वाधीन   × पराधीन       हिंसा   × अहिंसा 
     महान   × तुच्छ    उजियारा   × अंधेरा 
     गौरव   × कलंक      मूल्य   × अमूल्य 
      इधर   × उधर     अधिक   × कम 
      बदबू   × खुश्बू    सम्मान   × अपमान 
      गरीब   × अमीर       प्रेम   × तिरस्कार 
     सफल   × असफल      अपना   × पराया 
ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો