શનિવાર, 28 એપ્રિલ, 2012

Animal's name

Animal's name  પ્રાણીઓના નામ 
Cat : કેટ  : બિલાડી  Tiger : ટાઇગર : વાઘ 
Cow  : કાઉ : ગાય  Lion : લાયન : સિંહ 
Ox : ઓક્સ  : બળદ  Wolf : વુલ્ફ  : વરૂ 
Dog : ડૉગ  : કૂતરો  Bear : બિઅર  : રીંછ 
Horse : હૉર્સ  : ઘોડો  Rat : રેટ : ઉંદર 
Ass : ઍસ  : ગધેડો  Pig : પીગ : ડુક્ક્રર 
Donkey : ડૉન્કિ   : ગધેડો  Rabbit : રેબિટ  : સસલું 
Monkey : મંકિ  : વાંદરો  Fish : ફીશ  : માછલી 
Camel : કેમલ  : ઊંટ  Sheep : શીપ : ઘેટું
Elephant : ઍલિફન્ટ  : હાથી  Fox : ફોક્સ : શિયાળ 
Goat : ગૉટ  : બકરી  Deer : ડીઅર : હરણ                                           

ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો