શનિવાર, 28 એપ્રિલ, 2012

Bird's name

Bird's name  પક્ષીઓના નામ 
Parrot : પેરટ : પોપટ  Duck : ડક  : બતક 
Peacock : પીકૉક  : મોર   Sparrow : સ્પેરો  : ચકલી 
Dove : ડવ : હોલો Valture : વલ્ચર  : ગીધ 
Eagle  : ઇગલ : ગરૂડ  Hen : હેન  : મરઘી
Crow : ક્રો : કાગડો  Hawk : હાક  : બાજ 
Kite : કાઇટ  : સમડી  Swan : સ્વાન  : હંસ 
Owl : આઉલ   : ઘુવડ  Crane : ક્રેઇન  : સારસ 
Cock : કોક  : કૂકડો  Strok : સ્ટ્રોક  : બગલો 
Cuckoo : કૂકુ  : કોયલ  Pehen : પીહેન  : ઢેલ 
Pigeon : પીજન  : કબૂતર  Bat  : બેટ  : ચામાચિડિયું  
Bulbul : બુલબુલ   : બુલબુલ   Flamingo : ફ્લેમિંગો : સુરખાબ                              

ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો