ગુરુવાર, 8 માર્ચ, 2012

પ્રોજેક્ટ­­­- 1 બીજનું નિરીક્ષણ

  પ્રોજેક્ટ­­­- 1           બીજનું નિરીક્ષણ
*પધ્ધતિ: 
*અવલોકન
*શું જોઇએ? (એક ટુકડી માટે)
*વિવિધ પ્રકારના બીજ
*     (1) ઘઉંના બીજ: 20 નંગ    (2) ચણા : 30 નંગ     (3) મગ : 20  નંગ
  (4) વટાણા : 10 નંગ        (5) ખારી શીંગ :10 નંગ (6) વાલ :10 નંગ
  (7) બાજરો : 20 નંગ    
Ø     પ્લાસ્ટિકના ચા પીવાના (થોડા મજબૂત) કપ 10 નંગ
Ø     પ્લાસ્ટિકની પટ્ટી 15 cm લાંબી 1 નંગ
Ø     ફિલ્ટર પેપર
Ø     બિલોરી કાચ- 1
Ø     પાણી ભરેલ ડોલ
Ø     ટમલર
Ø     માટી
*    લક્ષ્ય જૂથ : 50
*     નોંધ :બીજની પ્રવૃત્તિ બાળકોની ટુકડીમાં કરવી, જેથી કુલ સામગ્રી 1 જૂથ માટે જોઇશે.
*    સમયગાળો : 45 મિનિટ
*    શું કરશો ? બાળકો આપેલ બીજનું નિરીક્ષણ કરશે. તેનું અવલોકન કરી નીચેના પ્રશ્નોના જવાબ આપશે.
*
(1)     ક્યા-ક્યા બીજમાં વચ્ચે ઊભી ખાંચ દેખાય છે?
(1)__________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________                                                                                                       બીજની વાવણી કર્યા પછીનું અવલોકન                               ઊગાડ્યા પછીનો દિવસ -       વાવેલા બીજનું અવલોકન કોષ્ટક


દિવસ
કેટલા બીજ        ઊગ્યાં ?
બીજ બહાર          આવ્યું ?
ઊભેલા છોડની       ઊંચાઇ
પાંદડાની સંખ્યા
કપ-1


કપ-2
કપ-3
કપ-4
કપ-5
કપ-6
કપ-7
કપ-8
કપ-9
કપ-10
પ્રોજેક્ટ- 2
§        પ્રવૃત્તિનું નામ: નાના જીવજંતુનું અવલોકન કરવું                                              
§         જીવજંતુ પકડવા માટેનું સાધન પોચર
     આકૃતિ- 
 તમે પકડેલ જીવોના અવલોકનથી નીચેનો કોઠો ભરો:

પ્રોજેક્ટ- 3
·       પ્રવૃત્તિનુંનામ- પાણીના સ્ત્રોત, સંચયની રીતો અને વ્યય.
·       હેતુઓ(1) આસપાસના પાણીના સ્ત્રોત વિશે જાણે.
·         (2) વિસ્તાર આધારિત જળસંચયની વિવિધ રીતો વિશે જાણે.
            (3) જળસંચયથી થતા ફાયદાઓ વિશે જાણે.
            (4) જે-તે વિસ્તારમાં ઉપયોગમાં લેવાતી પાણીના શુદ્ધિકરણની
                રીતો વિશે જાણે.
            (5) પાણીના શુદ્ધિકરણની ઘરેલું રીતો વિશે જાણે.
                   (6) આસપાસના થતા પાણીના વ્યય વિશે જાણે.
            (7) પાણીનો વ્યય અટકાવવાની રીતો વિશે જાણે.
            (8) દિવસ દરમિયાન વ્યક્તિ દીઠ વપરાતા પાણીના અંદાજિત                  
                જથ્થા વિશે જાણે
            (9) પાણીનું મહત્વ જાણે.
·       પ્રશ્નો:    (1) તમારા વિસ્તારના પાણીના મુખ્ય સ્ત્રોતો ક્યા-ક્યા છે ?
·         (2) તમારી આસપાસ ઉપયોગમાં લેવાતી જળસંચયની રીતો વિશે 
                જણાવો.
            (3) જળસંચયની કઇ રીત તમને વધારે સારી લાગી ? કેમ ?
            (4) જાહેર સ્થળોએ થતા પાણીના વ્યય વિશે જણાવો.
o      મુલાકાત લીધેલ વ્યક્તિની માહિતી:
(1)            નામ:
(2)            ઉંમર:
(3)            અભ્યાસ:
(4)            વ્યવસાય:
(5)            નિવાસ સ્થાનનો વિસ્તાર:

    
o            તારણો: પ્રોજેક્ટ કાર્ય કરેલ વિસ્તારના જળના સ્રોતો, સંચય અને વ્યય
       વિશેના તારણો નોંધો.
     (1) પાણીના વિવિધ સ્રોતો:_____________________________________
       _____________________________________________________
   (2) જળસંચયની વિવિધ રીતો:_________________________________
      ______________________________________________________
   (3) જળસંચયના ફાયદા: _____________________________________
      ______________________________________________________
   (4) શુધ્દ્દિકરણની રીતો :______________________________________
      ______________________________________________________
   (5) શુધ્દ્દિકરણની ઘરેલું રીતો:__________________________________
      ______________________________________________________
   (6) પાણીનાં વ્યય થવાના કારણો:_______________________________
      ______________________________________________________
   (7) પાણીનો વ્યય અટકાવવાની રીતો: ___________________________
     _______________________________________________________
   (8) વ્યક્તિ દીઠ વપરાતા પાણીનો જથ્થો (પ્રતિ દિન)_________________
    _______________________________________________________
   (9) જળનું મહત્વ:___________________________________________
    _______________________________________________________
    _______________________________________________________
   સૂચનો: પાણીનો વ્યય અટકાવવાના રચનાત્મક સૂચનો:


ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો