બુધવાર, 2 મે, 2012

સ્ટુડન્ટ પોર્ટફોલિયો

સ્ટુડન્ટ પોર્ટફોલિયો
બાળકનું નામ :

જાતિ/પેટા જાતિ :ધોરણ :

વય પત્રક નંબર :

હાજરી નંબર :જન્મ તારીખ :

ઓળખ ચિહન :શારીરિક ખામી : હા/નાપ્રકાર :ઉંચાઇ :વજન :

શોખ :વિશેષ નોંધ :પિતાનું નામ :

માતાનું નામ :શૈક્ષણિક લાયકાત :

શૈક્ષણિક લાયકાત :વ્યવસાય :

વ્યવસાય :વાર્ષિક આવક :

વાર્ષિક આવક :વતન :

ભાષા :

ધર્મ :સરનામું :
મું:-               તા:-          જિ;-      

ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો